แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ เชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร ร่วมส่งกระทงประดิษฐ์ด้วยใบตอง เข้าร่วมประกวด เนื่องในงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2553

คณะนิติศาสตร์ เชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร ร่วมส่งกระทงประดิษฐ์ด้วยใบตอง เข้าร่วมประกวด เนื่องในงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2553 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ เชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร ร่วมส่งกระทงประดิษฐ์ด้วยใบตอง เข้าร่วมประกวด เนื่องในงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2553

     คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การประดิษฐ์กระทง การประกวดกระทงประดิษฐ์ด้วยใบตอง และการประกวดโคมลอย เนื่องในประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2553 ใน วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 โดยมีการสอนการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง และเข้าร่วมการประกวดการจัดทำกระทง และโคมลอย สำหรับให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

     ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ จึงใคร่เรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าร่วมในกิจกรรมฯ ดังกล่าว โดยทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว
     สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ