แสดงรายละเอียดข่าวรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน Sport Day & Night 2010

รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน Sport Day & Night 2010 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน Sport Day & Night 2010

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดพาเหรดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในงาน Sport Day & Night 2010 ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ