แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Gordon Walker จาก La Troube University

คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Gordon Walker จาก La Troube University - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Gordon Walker จาก La Troube University

อาจารย์วาทิต โสตถิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Gordon Walker, Chair of Commercial Law, School of Law, La Troube University ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเยี่ยมเยือนและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ สำนักงานคณบดี และห้องเรียนปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ