แสดงรายละเอียดข่าวโครงการวิจัยเรื่อง "บทบาทของศาลภาษีอากร ในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีอากรในศตวรรษที่ 21"

โครงการวิจัยเรื่อง "บทบาทของศาลภาษีอากร ในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีอากรในศตวรรษที่ 21" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการวิจัยเรื่อง "บทบาทของศาลภาษีอากร ในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีอากรในศตวรรษที่ 21"

ด้วยศษลภาษีอากรกลางให้สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำโครงการวิจัยเรื่อง "บทบาทของศาลภาษีอากร ในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีอากรในศตวรรษที่ 21" และเพื่อทำให้การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งผลวิจัยมีความสมบูรณ์และเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของศาลภาษีอากรในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีอากรให้ดียิ่งขึ้น จึงขอประชาสัมพันธุ์ผู้เสียภาษีอากรตอบแบบสอบถามที่ URL:http://www.law.tu.ac.th/taxpayersrights/index.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ