แสดงรายละเอียดข่าวทุน Monbukagakusho (Ritsumeikan University)

ทุน Monbukagakusho (Ritsumeikan University) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Monbukagakusho (Ritsumeikan University)

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ทุน Monbukagakusho (Ritsumeikan University) ประจำปี 2011

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนฯ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บ ไซต์ http://dcslv106.dc.ritsumei.ac.jp/eng/html/admissions/finance/host/fin_01_1.html/ หรือ ttp://www.ritsumei.jp/gr/2011monbu.html และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

โทร.053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ