แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งงดการเรียนการสอนวิชา 177362 sec 01 และ วิชา 177470 sec 01 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553

แจ้งงดการเรียนการสอนวิชา 177362 sec 01 และ วิชา 177470 sec 01 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งงดการเรียนการสอนวิชา 177362 sec 01 และ วิชา 177470 sec 01 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553

แจ้งงดการเรียนการสอนวิชา 177362 sec 01 เวลา 09.30 - 11.00 และ วิชา 177470 sec 01 เวลา 13.00 - 14.30 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ