แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Ryukyus

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Ryukyus - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Ryukyus

ด้วย University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น แจ้งรายละเอียดการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2011-2012 University of Ryukyus Student Exchange Programs ดังนี้

1. ทุน URSEP (University of Ryukyus Short-term Student Exchange Program)
เป็นทุนแลกเปลี่ยนระยะเวลา 11 เดือน ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผู้สมัครทุนประเภทนี้ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการใช้่ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://www.r-center.u-ryukyu.ac.jp/article/1/2/8/en

2. ทุน STRP (Short-term Regular Program)
เป็นทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปเรียนระยะสั้น หรือระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาวิจัย โดยระยะเวลาการแลกเปลี่ยนจะมี 2 ช่วง คือ เดือนเมษายน 2554 และเดือนตุลาคม 2554 สำหรับทุนประเภทนี้ จะใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอน และผู้สมัครทุนประเภทนี้ จะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับดี
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://www.r-center.u-ryukyu.ac.jp/article/1/2/9/en

ผู้ที่สนใจสามารถส่งหลักฐานการสมัครให้ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

รายละเอียดเพิ่ม Click !!!
หรือ โทร.053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ