แสดงรายละเอียดข่าวGifu University, Private-Financed Students for the Year 2010 and 2011 Exchange Program

Gifu University, Private-Financed Students for the Year 2010 and 2011 Exchange Program - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Gifu University, Private-Financed Students for the Year 2010 and 2011 Exchange Program

Gifu University ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Private-Financed Students for the Year 2010 and 2011 Exchange Program โดยผู้สมัครจะไดัรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งมีระยะเววลาเข้าร่วมโครงการดังนี้
ระยะที่ 1 เมษายน 2554 - มีนาคม 2555 (ปิดรับสมัครภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553)
ระยะที่ 2 ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 (ปิดรับสมัครภายในวันที่ 1 เมษายน 2554)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โทร.053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ