แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง สิทธิการตาย

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง สิทธิการตาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง สิทธิการตาย

ด้วยคณะนิติศาสตร์ จะจัดโครงการเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง "สิทธิการตาย" (Right to die) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ โดยเฉพาะสิทธิในการตาย รวมถึงความรู้ ความเข้าใจในด้านอื่นๆ เช่น ด้านการแพทย์ ด้านศาสนาที่มีต่อสิทธิในการตาย และแลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ ของบุคคลในกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆที่มีต่อสิทธิของบุคคลในการตาย ซึ่งจะนำไปสู่องค์ความรู้ที่เป็นองค์รวมโดยนำเอาสิทธิในการตายเป็นพื้นฐานของการแลกเปลี่ยน ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102 ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับกลับมายังโทรสารหมายเลข 0 5394 3594 ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ โทร.0 5394 2906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ