แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนและห้องเรียนวิชา 851100:INTRO TO COMMUNICATION ภาคพิเศษ

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนและห้องเรียนวิชา 851100:INTRO TO COMMUNICATION ภาคพิเศษ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนและห้องเรียนวิชา 851100:INTRO TO COMMUNICATION ภาคพิเศษ

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนและห้องเรียนวิชา 851100:INTRO TO COMMUNICATION ภาคพิเศษ

เวลาเรียนเดิม วันพฤหัสบดี เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง คณะการสื่อสารมวลชน
เปลี่ยนแปลงเป็น วันพุธ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 4106

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ