แสดงรายละเอียดข่าวขั้นตอนการถอนกระบวนวิชารูปแบบใหม่

ขั้นตอนการถอนกระบวนวิชารูปแบบใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขั้นตอนการถอนกระบวนวิชารูปแบบใหม่

ขัั้นตอนการถอนกระบวนวิชา โดยได้ร้รับอักษรลำาดับขัั้น W ผ่านระบบ INTERNET
สำหรับนักศึกษา
(ปรับขัั้นตอนใหม่ เริ่มภาคการศึกษาทีี่ 2 ปีการศึกษา 2553 )
1. นักศึกษา Log in เข้าระบบการถอนกระบวนวิชา ผ่านทางระบบ INTERNET ที่ www.reg.cmu.ac.th
2. นักศึกษา พิมพ์เอกสารใบ มชท 45 (ใบถอนกระบวนวิชา) ผ่านทางระบบ INTERNET และดำเนินการ
ดังนี้
2.1 นักศึกษากรอกข้อมูลในใบถอนกระบวนวิชาให้ครบถ้วน
2.2 นำใบถอนกระบวนวิชาพบ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงลายมือชื่อในใบถอนกระบวนวิชา
2.3 นำใบถอนกระบวนวิชาพบ หัวหน้าภาควิชาเจ้าของกระบวนวิชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงลายมือชื่อในใบถอนกระบวนวิชา
3. นักศึกษายื่นใบถอนกระบวนวิชาที่ลงลายมือชื่อแล้ว ที่ ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี
สำนักทะเบียนและประมวลผล และรับคืนสำเนาใบถอนกระบวนวิชา ส่วนที่ระบุว่า สำหรับนักศึกษาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
4. นักศึกษาตรวจสอบการยืนยันการถอนกระบวนวิชาภายหลังยื่นใบถอนกระบวนวิชา ผ่านทางระบบINTERNET ที่ www.reg.cmu.ac.th หากมีสัญลักษณ์ อักษรลำดับขั้น W ปรากฏ แสดงว่า การถอนกระบวนวิชานั้นสมบูรณ์แล้ว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ