แสดงรายละเอียดข่าวการใช้ e-Mail Account มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

การใช้ e-Mail Account มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การใช้ e-Mail Account มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ด้วนสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้มีการให้บริการ e-Mail Account มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่นักศึกษา เพื่อให้สามารถเข้าถึงการใช้บริการต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่หลากหลาย

เมื่อมี e-mail ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ..... ใช้บริการอะไรได้บ้าง
- CMU SIS ระบบสารสนเทศนักศึกษา และระบบการประเมินการเรียนการสอน
- Wireless : Jumbo-Net ครอบคลุมทุกอาคารในพื้นที่ ม.ช.
- บริการ Computer 1080 เครื่อง จากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หอพัก, อมช, และ ITSC Corner
- Research Net สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ที่ ม.ช. เป็นสมาชิก ผ่าน Virtual Private Network (VPN)
- E-Mail ใช้งานง่าย ด้วนพื้นที่ขนาด 500 MB
- Remote Access ผ่านระบบโทรศัพท์พื้นฐาน
- CMU Net Call (Beta) บริการ VoIP ส่งเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล


การขอ e-mail สำหรัย นศ. รหัส 53 นั้น ต้องทำอะไรบ้าง
1. ขอรับรหัสลงทะเบียนด้วยตัวเองที่ห้อง One Stop Service หรือที่ศูนย์ CNOC โดยนำบัตรประจำตัวมาแสดงด้วย ดังนี้
- บัตรประจำตัวนักศึกษา
- บัตรประจำตัวประขาชน หรือ ใบขับขี่
- Passport (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
2. นำรหัสจากบัตรลงทะเบียนที่ได้รับไปลงทะเบียน ณ Web site ที่กำหนด (ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที)


ความสำคัญของการลงทะเบียนเพื่อขอ e-mail สำคัญอย่างไร

1. เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
2. เพื่อนำไปใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกู้คืนรหัสผ่านใหม่ ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านของตัวเอง


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการขอ e-mail ด้วยตัวเองที่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้อง One Stop Service ชั้น 1 หรือ ศูนย์ CNOC ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ

http://training.cmu.ac.th
http://itsc.cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ