แสดงรายละเอียดข่าวห้องเรียนวิชา 851100-801 สำหรับนักศึกษารหัส 53 ภาคพิเศษ

ห้องเรียนวิชา 851100-801 สำหรับนักศึกษารหัส 53 ภาคพิเศษ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้องเรียนวิชา 851100-801 สำหรับนักศึกษารหัส 53 ภาคพิเศษ

ประกาศสำหรับนักศึกษารหัส 53 ภาคพิเศษ

กระบวนวิชา 851100 : INTRO TO COMMUNICATION ตอนเรียน 801
เรียนที่ ห้อง MCB 2301 ชั้น 3 คณะการสื่อสารมวลชน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ