แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Fall 2024 Exchange Program Hirosaki University [หมดเขต 4 เม.ย67]

โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2024 Exchange Program Hirosaki University [หมดเขต 4 เม.ย67] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2024 Exchange Program Hirosaki University [หมดเขต 4 เม.ย67]

Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2024 Exchange Program Hirosaki University ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยจะจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2024 - กุมภาพันธ์ 2025 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้
1. Checklist (Excel/PDF)
2. Confirmation letter
3. Short-term study abroad program application form
4. Study plan(About 1,200 characters)
5. Short-term study abroad program candidate recommendation letter
6. Certificate of enrollment
7. Recent academic transcript
8. Health certificate
9. Health self-report form
10. Application for Certificate of Eligibility
11. 4 portrait photos (3 x 4 cm / 1.2 x 1.5 inch)
12. Photocopy of passport page with portrait photo
13. Written oath
เอกสารใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม https://cmu.to/BkPbh
นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2567 ก่อน 12.00 น.
ณ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มช. ในวันและเวลาทำการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ