แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Universiti Sains Malaysia Spring 2024 [หมดเขต 20 พ.ย.66]

โครงการแลกเปลี่ยน Universiti Sains Malaysia Spring 2024 [หมดเขต 20 พ.ย.66] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Universiti Sains Malaysia Spring 2024 [หมดเขต 20 พ.ย.66]

fUniversiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย!!
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)
2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีผลคะแนนอังกฤษตามที่กำหนด (TOEFL ITP 543/ PBT 550/IBT 79-80 IELTS 5 TOEIC 605)
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น คุณสมับัติ เอกสารการสมัคร วิธีการสมัคร ฯลฯ
และดูรายวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ https://cmu.to/9ehAk

เอกสารประกอบการสมัคร
- Application Form
- Course Registration Form
- Academic Transcript
- Curriculum Vitae
- Confirmation Letter
- Disability Support Details (if any)
- Recommendation Letter
- Copy of IELTS / TOEFL / others
- Portfolio (if applicable)
- Copy of Passport
- Passport Photo (White background and 4.5 x 3.5 cm.)

นักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังพี่แบมบู งานวิเทศฯ ชัน 1 คณะนิติศาสตร์ มช. ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ