แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ต้อนรับกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ต้อนรับกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ต้อนรับกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คุณ Hisao HORIKOSHI กงสุลญี่ปุ่น ประจำสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นอกจากนี้ คุณ Hisao HORIKOSHI ยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆของประเทศญี่ปุ่นแก่คณะนิติศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและคณาจารย์ต่อไปในอนาคต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ