แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Spring 2024 [หมดเขต 13 พ.ย. 66]

โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Spring 2024 [หมดเขต 13 พ.ย. 66] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Spring 2024 [หมดเขต 13 พ.ย. 66]

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Spring 2024 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เมษายน - กันยายน 2567)
นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
1. กำลังศึกษาอยู่ในปริญญาตรี
2. มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
3. ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างน้อย 1 ปี
นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียด Application Document ได้ที่ Hirosaki University Spring 2024 หรือดาวน์โหลดใบสมัครโครงการได้ที่ลิ้งค์ https://cmu.to/nvqdM

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัคร ดังน้ี
1. Checklist (Excel/PDF)
2. Confirmation letter
3. Short-term study abroad program application form
4. Study plan(About 1,200 characters)
5. Short-term study abroad program candidate recommendation letter 6 Certificate of enrollment from the university you currently belong to 7 Recent academic transcript from your current university
8. Health certificate
9. Health self-report form
10. Application for Certificate of Eligibility
11. 4 portrait photos (3 x 4 cm / 1.2 x 1.5 inch)
12. Photocopy of passport page with portrait photo
13. written oath
นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังงานวิเทศสัมพันธ์คณะฯ ชั้น 1 ภายในวันที่ 13 พ.ย. 2566 ก่อน 10.00น. เพื่อดำเนินการส่งชื่อไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ