แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การย้ายคณะเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การย้ายคณะเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การย้ายคณะเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถยื่นความจำนงพร้อมหลักฐานแสดงผลการศึกาถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่งานบริการการศึกษาฯ คณะนิติศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 1 - 6 พฤศิกายน 2566
(ย้ายเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์ ในเภาคเรียนที่ 2/2566)

ประกาศผล ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566


สอบถามเพิ่มเติม 053-942932 (พี่มิน)

หมายเหตุ: แบบฟอร์มการขอโอนย้ายฯ แนบอยู่ในไฟล์เอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ