แสดงรายละเอียดข่าวเข้าร่วมกิจกรรม “CMU Open House Online 2023”

เข้าร่วมกิจกรรม “CMU Open House Online 2023” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าร่วมกิจกรรม “CMU Open House Online 2023”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ)
และ
อาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ )
เข้าร่วมกิจกรรม “CMU Open House Online 2023”
เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรคณะนิติศาสตร์
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้สามารถดูกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ https://cmu.to/gjrQm

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ