แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ