แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Ho Chi Minh City University of Law (HCMCULAW)

ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Ho Chi Minh City University of Law (HCMCULAW) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Ho Chi Minh City University of Law (HCMCULAW)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี งานบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจาก Ho Chi Minh City University of Law (HCMCULAW) ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นสถาบันภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะฯ และเยี่ยมชมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวชัณษา สีแดง หัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ งานบริการสารสนเทศ และบุคลากรของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนำชมหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยบรรยายเป็นภาคภษาอังกฤษแก่คณะอาคันตุกะฯดังกล่าว

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ และ อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ได้บรรยายหัวข้อ “Thai Legal system and Introduction to Thai business law ” ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก HCMCULAW เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-13.00น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


On August 3, 2023. Assistant Professor Dr.Nutthamon Kongcharoen, Dean of Faculty of Law Chiang Mai University, Dr.Nawaporn Saeneewong Na Ayudhaya, Assistant Dean for Academic and International Affairs and Associate Professor Dr.Pornchai Wisuttisak, Acting assistant to the president of Chiang Mai University welcomed the visit of a delegation from Ho Chi Minh City the University of Law (HCMCULAW) led by Dr. Phan Hoài Nam, Vice Dean of the Faculty of International Law of HCMCULAW along with Dr.Nguyễn Trung Dương, Lecturer from Faculty of International Law of HCMCULAW and students from HCMCULAW for CMU Visiting program.

The visit was to strengthen the relationship between the two institutions and to enhance new perspectives and knowledge about “Thai Legal system and Introduction to Thai business law ” towards young people which lectured by Associate Professor Dr.Pornchai Wisuttisak and Dr.Nawaporn Saeneewong Na Ayuddhaya at Faculty of Law Chiang Mai University.

Furthermore, the delegates have visited the CMU Main Library. During the CMU Main Library visit, Faculty of Law was honored by Miss Chansa Seedaeng, Head of Information Resources Service Section, CMU Main Library (CMUL), in leading a visit to the main library of Chiang Mai University with describing in English for the delegates from HCMCULAW.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ