แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เรื่องรับสมัครนักศึกษา
ผู้ช่วยงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12 – 30 มิถุนายน 2566 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 35 ทุนทุนละ 3,000 บาท นั้น
บัดนี้ คณะนิติศาสตร์ ได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 28 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ (ดังเอกสารแนบ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ