แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด กระบวนวิชา 177102 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด กระบวนวิชา 177102 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด กระบวนวิชา 177102 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัด กระบวนวิชา 177102 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ