แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินฉุกเฉิน สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินฉุกเฉิน สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินฉุกเฉิน  สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ด้วยคณะนิติศาสตร์ ได้รับเงินบริจาคจากบุคลากร หน่วยงานภายนอกรวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของคณะนิติศาสตร์ เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนเงินยืมฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นและเดือดร้อนทางด้านการเงิน จึงขอประกาศหลักเกณฑ์เงินยืมฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดังนี้(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ