แสดงรายละเอียดข่าวผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา  2565

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565
ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเรียนดีสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนจนได้รับผลการเรียนดีและประสบความสำเร็จในการศึกษาคณะนิติศาสตร์นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการบริหารส่วนงานคณะนิติศาสตร์ได้มีมติเห็นชอบ มอบรางวัลเรียนดี ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 3.50 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 25 คน ดังนี้(ตามรูป)

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวส่งไฟล์หลักฐาน ได้แก่ หน้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ ที่นักศึกษาใช้อยู่ในปัจจุบัน(Bookbank) โดยอัปโหลดไปยัง https://forms.office.com/r/GttT9tsvdh หรือ Scan QR Code ในรูปท้ายประกาศ เพื่อใช้ในการประกอบการเบิกจ่ายทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 14 กรกฎาคม 2566 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์
***

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ