แสดงรายละเอียดข่าวเข้าดูงาน ณ สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าดูงาน ณ สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าดูงาน ณ สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 พฤษภาคม 2566 นาย วิสูตร ลิ่วเกียรติ เลขานุการคณะนิติศาสตร์ รักษาการหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ เข้าดูงาน ณ สำนักงานหอสมุด และให้ความรู้ในเรื่องระบบการชำระเงินของสำนักหอสมุด (CMUL Digital Payment) และระบบปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (O.T)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ