แสดงรายละเอียดข่าวสัมมนาคณะนิติศาสตร์ประจำปี 2566 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

สัมมนาคณะนิติศาสตร์ประจำปี 2566 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัมมนาคณะนิติศาสตร์ประจำปี 2566  เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสัมมนาคณะนิติศาสตร์ประจำปี 2566 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในการสัมมนาในครั้งนี้ ณ อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ