แสดงรายละเอียดข่าวพิธีดำหัวคณบดี อดีตคณบดี อาจารย์อาวุโส และบุคลากรอาวุโส

พิธีดำหัวคณบดี อดีตคณบดี อาจารย์อาวุโส และบุคลากรอาวุโส - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีดำหัวคณบดี อดีตคณบดี อาจารย์อาวุโส และบุคลากรอาวุโส

พิธีดำหัวคณบดี อดีตคณบดี อาจารย์อาวุโส และบุคลากรอาวุโส คณะนิติศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้อาวุโสทุกท่านกล่าวอวยพรแก่คณาจารย์และบุคลากร ที่เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความเคารพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแบบล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ