แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การย้ายคณะเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การย้ายคณะเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การย้ายคณะเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถยื่นความจำนงพร้อมส่งหลักฐานแสดงผลการศึกษาถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้ที่ งานบริการการศึกษาฯ คณะนิติศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศผลการพิจารณาให้ทราบภายในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ผ่านทางเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ https://www.law.cmu.ac.th/site/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 053-942932 (พี่แนล)

หมายเหตุ: แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ