แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดการโอนย้ายนักศึกษาภาคพิเศษเป็นภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดการโอนย้ายนักศึกษาภาคพิเศษเป็นภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดการโอนย้ายนักศึกษาภาคพิเศษเป็นภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กำหนดการโอนย้ายนักศึกษาภาคพิเศษเป็นภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

สามารถแสดงความจำนงการขอโอนย้าย ได้ระหว่างวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ถึงวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

ประกาศผลการพิจารณาฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติม 053-942932 (พี่มิน)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ