แสดงรายละเอียดข่าวการถ่ายทอดนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

การถ่ายทอดนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การถ่ายทอดนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้จัดประชุมในการถ่ายทอดนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ โดยได้ถ่ายทอดนโยบาย จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
เรื่องที่ 2 นโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ