แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่นักศึกษารหัส 50 และ รหัส 53 ภาคพิเศษ ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่นักศึกษารหัส 50 และ รหัส 53 ภาคพิเศษ ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่นักศึกษารหัส 50 และ รหัส 53 ภาคพิเศษ ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้แจ้งกระบวนวิชาที่นักศึกษารหัส 50 และ รหัส 53 ภาคพิเศษ ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ไปแล้วนั้น คณะนิติศาสตร์ขอประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่นักศึกษารหัส 50 และ รหัส 53 ภาคพิเศษ ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ