แสดงรายละเอียดข่าวพิธีตั้งศาลพระภูมิใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล

พิธีตั้งศาลพระภูมิใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีตั้งศาลพระภูมิใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำพิธีตั้งศาลพระภูมิใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและอยู่เย็นเป็นสุข ของทุกคนในคณะต่อไป ณ บริเวณด้านหลังคณะทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ