แสดงรายละเอียดข่าวบุคคลต้นแบบที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยม

บุคคลต้นแบบที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บุคคลต้นแบบที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอมอบประกาศเชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่า นายราชันย์ สันโค พนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัท พีเคซี เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เป็นบุคคลต้นแบบที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
และปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเยี่ยม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารเพื่อเป็นเกียรติประวัติอันดีงามต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ