แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ