แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม  คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

     ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เรื่องรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักนักกิจกรรม สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2565 - 6 มกราคม 2566 นั้น    
    บัดนี้ คณะกรรมการทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับทุนฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฎว่า ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ