แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ