แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา
ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566
โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-942917

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ