แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 4

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 4 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 4

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” (รุ่นที่ 4)
กำหนดการสมัคร

>>> สำหรับผู้ไม่มีวุฒินิติศาสตร์ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น.
>>> สำหรับผู้มีวุฒินิติศาสตร์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น
หมายเหตุ : หากเลยเวลาการสมัครที่กำหนดผู้จัดขออนุญาตทำการคัดรายชื่อออกจากระบบ

วิธีการอบรม
- หลักสูตรการอบรมประกอบด้วยภาคบรรยาย 5 หมวดวิชา และ ภาคฝึกปฏิบัติ รวม 302 ชั่วโมง
- สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีวุฒิการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่ากับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมก่อนเริ่มการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 30 ชั่วโมง (รวมเป็น 332 ชั่วโมง)

ค่าใช้จ่าย
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร (รวมค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการอบรม)
รูปแบบที่ 1 ค่าลงทะเบียนจำนวน 68,000.- บาท รวมกิจกรรม workshop (แบ่งจ่ายได้ 3 งวด) จะได้รับใบวุฒิบัติผ่านการอบรมหลักสูตรฯและประกาศนียบัตรสอบผ่านการอบรมหลักสูตรฯ

รูปแบบที่ 2 ค่าลงทะเบียนภาคบรรยาย จำนวน 53,000.- บาท จะได้รับใบวุฒิบัติผ่านการอบรมหลักสูตรฯ และมีสิทธิได้รับการลงทะเบียนในส่วน Workshop จำนวน 20,000.- บาท

- สำหรับผู้ที่ต้องอบรมในหัวข้อฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่มีวุฒินิติศาสตร์บัณฑิต อีก 30 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 4,500.- บาท

กำหนดการอบรม
- อบรมเพิ่มเติมสำหรับผู้ไม่มีวุฒินิติศาสตร์บัณฑิต จำนวน 30 ชั่วโมง ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2566 (เรียนทุกเสาร์ – อาทิตย์)
- หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง จำนวน 302 ชั่วโมง ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2566 – เดือนมกราคม 2567 (เรียนทุกเสาร์ – อาทิตย์)

วิธีการชำระเงิน ค่าธรรมเนียบการสมัครสอบ จำนวน 500.- บาท
เจ้าหน้าที่จะจัดส่งช่องทางชำระเงินให้ท่านทาง e-mail ที่ระบุในข้อมูลลงทะเบียนสมัครเข้าอบรม โดยขอให้ท่านชำระเงินภายใน 7 วัน หลังจากได้รับอีเมล์แจ้งรายละเอียดชำระเงินรายบุคคลจากเจ้าหน้าที่

***ผู้จัดขอยกเลิกการอบรมในกรณีที่มีผู้สมัครไม่ถึง 45 คน***

>>>>สมัครออนไลน์คลิก https://cmu.to/Hdl1N<<<<

*สรุปจำนวนผู้สมัคร*
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมร่วม 55 คน


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 4) รอบที่ 1
กรุณา คลิก https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1676625744.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 4) รอบที่ 2
กรุณา คลิก https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1679125905.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 4) รอบที่ 3
กรุณา คลิก https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1681959029.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 4) รอบที่ 4
กรุณา คลิก https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1684465336.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 4) รอบที่ 5
กรุณา คลิก https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1685695825.pdf


รายละเอียดหลักสูตร : ไฟล์ประกอบข่าว
.


***กำหนดการสำคัญ******ตารางอบรมหลักสูตรฯ***
สำหรับผู้ที่ไม่มีวุฒินิติศาสตร์ จำนวน 30 ชั่วโมง กรุณา คลิก


สำหรับหลักสูตร 302 ชั่วโมง


#กฎหมายมหาชน #กฎหมายปกครอง #กฎหมายปกครองมช. #กศ.ป #กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ