แสดงรายละเอียดข่าวคณะเศรษฐศาสตร์เข้าพบในโอกาสสวัสดีปีใหม่และประชุมหารือการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน

คณะเศรษฐศาสตร์เข้าพบในโอกาสสวัสดีปีใหม่และประชุมหารือการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเศรษฐศาสตร์เข้าพบในโอกาสสวัสดีปีใหม่และประชุมหารือการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.พิฑูร ธนบดีกิจ รองคณบดี พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าพบ ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่และประชุมหารือการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ