แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์คว้า 3 รางวัลวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะนิติศาสตร์คว้า 3 รางวัลวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์คว้า 3 รางวัลวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะนิติศาสตร์คว้า 3 รางวัลวิจัยแห่งชาติ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 3 ผลงานวิจัย

รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก (สาขานิติศาสตร์)
1) ผลงานวิจัยเรื่อง"โครงการวิจัยสถานการณ์ปัญหาเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทยเพื่อการพัฒนาข้อเสนอแนะและการคุ้มครอง" โดย
ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ / ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต)
นายชุติ งามอุรุเลิศ
นายศิววงศ์ สุขทวี
อาจารย์เขมชาติ ตนบุญ (อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์)

รางวัลผลงานวิจัยระดับดี (สาขานิติศาสตร์)
1) ผลงานวิจัยเรื่อง "บทเรียนและสภาพปัญหาเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558" โดย
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล (หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย / ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
ผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ (คณบดีคณะนิติศาสตร์)
อาจารย์ปารณ บุญช่วย (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์)

2) ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนามาตรการคุ้มครองพลเมืองจากการสอดส่องการสื่อสารโดยรัฐ" โดย รศ.ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ (หัวหน้าสำนักวิชานิติศาสตร์)
นายภาสกร ญี่นาง (ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์)

สามารถเข้าไปอ่านได้ที่...
https://cmu.to/sBgPC
https://cmu.to/dyEXi

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ