แสดงรายละเอียดข่าวคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ
คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เลขานุการคณะฯ และหัวหน้างาน ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสพบปะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบาย

ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ