แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Oita University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 14 พ.ย.65)

โครงการแลกเปลี่ยน Oita University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 14 พ.ย.65) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Oita University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 14 พ.ย.65)

Oita University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.0 และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 500 IELTS 6.0 เทียบเท่า หรือคะแนนภาษาญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า N4 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน "Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE)" เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา
โครงการที่เปิดรับสมัครมีดังนี้
1. IGLOBE (English)
2. IGLOBE (Japanese-N4)
โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ฯลฯ
ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติ เอกสารการสมัคร ปฏิทินการศึกษา ฯลฯ ที่ https://cmu.to/iSrie หรือ Scan QR code ด้านล่างนี้
สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัคร มายัง พี่แบมบู ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะฯ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 (สำหรับ Spring 2023) และ
8 มีนาคม 2566 (สำหรับ Fall 2023) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ