แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น “Chung-Ang University International Winter Program 2023” (หมดเขต 23 พ.ย. 65)

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น “Chung-Ang University International Winter Program 2023” (หมดเขต 23 พ.ย. 65) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น “Chung-Ang University International Winter Program 2023” (หมดเขต 23 พ.ย. 65)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Chung-Ang University (CAU) สาธารณรัฐเกาหลี
รูปแบบโครงการ : โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น “Chung-Ang University International Winter Program 2023”
ระยะเวลาโครงการ: กำหนดจัดระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียด: เพื่อเรียนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีผ่านกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร (Application fee) แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าหน่วยกิต (Credit Fee) ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ
ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่าย รายวิชาที่เปิดสอน เอกสารการสมัคร ฯลฯ ได้ที่ https://cmu.to/9bpxk และส่งเอกสารการสมัครมายังพี่แบมบู หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์คณะฯ
ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ภายใน 15.00 น. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัครประกอบด้วย
1.Application Form
2.Copy of Academic Transcript
3.Copy of Language Proficiency Test (if any)

ทั้งนี้ ทางคณะฯจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติหน่วยงานละ 1 ราย หากมีผู้สมัครมากกว่า 1 รายจะจัดเรียงตามลำดับ และเสนอชื่่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ