แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

คณะนิติศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. โดยได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลภาพรวมจากคณบดีคณะนิติศาสตร์ ตลอดจนเยี่ยมชมบริเวณคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ