แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับนายอำเภอแม่แจ่ม

ต้อนรับนายอำเภอแม่แจ่ม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับนายอำเภอแม่แจ่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล(รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล(รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี) อ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ (คณะสังคมศาสตร์) และรศ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร(คณะนิติศาสตร์) ให้การต้อนรับนางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม ในโอกาสเข้ามาเยือนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ มช. และอำเภอแม่แจ่ม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ