แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเรียนดี สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเรียนดี สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเรียนดี  สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประกาศคณะนิติศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเรียนดี
สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
  ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา
คณะนิติศาสตร์มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนจนได้รับผลการเรียนดีและประสบความสำเร็จในการศึกษา คณะนิติศาสตร์จึงได้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเรียนดีโดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. รางวัลเรียนดีมอบแก่นักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จในการศึกษา
  2. คณะกรรมการทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้พิจารณาวันเวลารับคำขอรับรางวัลเรียนดีตลอดจนกำหนดขั้นตอนวิธีการคัดเลือกนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับรางวัลเรียนดีเพื่อประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป
3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับรางวัลเรียนดี
   ในขณะยื่นคำขอรับรางวัลเรียนดี ผู้มีสิทธิรับรางวัลเรียนดีต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  3.1 เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีระหว่างชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 4 และมีสถานะเป็นนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ยื่นคำขอรางวัล
  3.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ณ ภาคการศึกษาที่ยื่นคำขอรางวัล
  3.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่เคยถูกคำสั่งลงโทษวินัยนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาและหรือไม่อยู่ในระหว่างถูกพิจารณาโทษวินัยนักศึกษา
  4. ประเภทของการได้รับรางวัลเรียนดี
   รางวัลเรียนดี จำแนกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
  4.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จะได้รับรางวัลเรียนดี มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อปีการศึกษา
  4.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จะได้รับรางวัลเรียนดี มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อปีการศึกษา
  4.3 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะได้รับรางวัลเรียนดี มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ต่อปีการศึกษา
5. หลักฐานประกอบการยื่นขอรับรางวัลเรียนดี
5.1 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
5.2 สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
  6. ให้คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้รักษาการและวินิจฉัยสั่งการใดๆโดยถือเป็นที่สุดเมื่อกรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้หรือการตีความตามประกาศฉบับนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ