แสดงรายละเอียดข่าวประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ