แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน MIE University April 2023 (ปิดรับสมัคร 26 สิงหาคม 65)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน MIE University April 2023 (ปิดรับสมัคร 26 สิงหาคม 65) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน MIE University April 2023 (ปิดรับสมัคร 26 สิงหาคม 65)

MIE University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นในระดับดี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน MIE University April 2023 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่
https://cmu.to/iO5aO ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครมากกว่า 1 คน คณะฯพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามลำดับเพื่อเสนอชื่อไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ฯ

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้องได้ที่ นางสาวสิริยาภรณ์ วงศ์จักร์ (พี่แบมบู) หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น1 ภายในเวลา 15.00น. ของวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ทางหน่วยงานดำเนินการต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ