แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Ho Chi Minh City University of Law (HCMUL)

ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Ho Chi Minh City University of Law (HCMUL) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Ho Chi Minh City University of Law (HCMUL)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิเทศน์สัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจาก Ho Chi Minh City University of Law (HCMUL) ประเทศเวียดนามซึ่งเป็นสถาบันภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมคณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ได้บรรยายหัวข้อ Law & Court System of Thailand ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาจากHCMUL เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-13.00น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ